KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

przy Publicznej Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Gościkowie

 

 

 

                                                           AKTY PRAWNE

 

Koncepcja pracy oddziału została opracowana z uwzględnieniem następujących aktów prawnych:

 

 • Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808);
 • Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej        wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977)
 • Rozporządzenia MEN z dn. 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324)
 • Rozporządzenia MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532)
 • Rozporządzenia MEN z dn. 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 752)
 • Statut Przedszkola
 • Konwencja Praw Dziecka

 

 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 • Pomagamy dziecku w znalezieniu swojego miejsca w otaczającej go rzeczywistości i jego emocjonalnego związku z nią

 

 • Tworzymy przyjazną atmosferę poprzez nawiązywanie ciepłego i serdecznego stosunku z dzieckiem i jego rodziną

 

 • Wspieramy rodziców w działaniach wychowawczych

 

 • Wprowadzamy dziecko w zasady życia społecznego

 

 • Inspirujemy je do działań twórczych, poszukiwań

 

 • Rozwijamy umiejętności działania w różnych sytuacjach życiowych

 

 • Przygotowujemy dzieci do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole

 

 • Kształtujemy umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów: z rówieśnikami, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi

 

 • Wyrabiamy pozytywny stosunek dziecka do siebie i świata wartości

 

 • Uczymy szacunku do otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej

 

 • Promujemy wartości moralne i respektujemy prawa dziecka

 

 • Podążamy za indywidualnym rozwojem dziecka, wspieramy go w dążeniu do samodzielności i niezależności

 

 • Stwarzamy  wychowankom przedszkola warunki do wszechstronnego rozwoju - na miarę ich możliwości rozwojowych

 

 • Prowadzimy działania edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań              i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie umiejętności w zakresie przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

 • Organizujemy działania na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 • Wdrażamy system wartości - kształtowanie akceptowanych w przedszkolu postaw społecznych

 

 • Motywujemy nauczycieli do rozwoju zawodowego oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji

 

 • Tworzymy klimat przedszkola przyjaznego dla dzieci, rodziców i kadry przedszkola

 

 • Efektywnie angażujemy rodziców do współdziałania z przedszkolem

 

 • Promujemy działalność przedszkola w środowisku lokalnym

 

 • Wzbogacamy bazę lokalową i dydaktyczną przedszkola

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

Placówka zapewnia wszystkim wychowankom warunki do wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju, przy jednoczesnym indywidualnym i podmiotowym ich traktowaniu.

Oferta edukacyjna przedszkola stwarza warunki do rozwijania samodzielności                      i twórczych działań dzieci, nastawionych na osiąganie sukcesu.

Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała wszelkiej nietolerancji i izolacji społecznej.

 

 

MISJA RZEDSZKOLA

 

 • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości                     i potrzeb;
 • Wyrównujemy szanse edukacyjne naszych wychowanków;
 • Zapewniamy warunki do aktywnego i twórczego działania dzieci zdrowych i ich niepełnosprawnych kolegów;
 • Organizujemy działania w ramach wczesnej pomocy specjalistycznej dla dzieci                      o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci z problemami rozwojowymi;
 • Uczymy tolerancji, akceptacji i wrażliwości na potrzeby innych;
 • Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem;
 • Zapewniamy dzieciom odpowiednią opiekę, troszcząc się o zdrowie psychiczne              i fizyczne wychowanków. Systematycznie prowadzimy działania adaptacyjne;
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte
 • jest akceptowane przez rówieśników i personel przedszkola
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces
 • jest aktywne, twórcze i kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie
 • poznaje swoje prawa i obowiązki
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi i z nimi współpracować
 • osiąga dojrzałość szkolną

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka
 • współpracują z nauczycielami
 • otrzymują pomoc specjalistów
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni      i taktowni
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje                            i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym                                      i dokumentami placówki
 • stosują nowoczesne metody pracy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

 

ORGANIZACJA I ZASOBY PRZEDSZKOLA

 

 • Wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczną, ustawicznie doskonaląca swój warsztat pracy, zapewniająca dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie

 

 • Logopeda

 

 • Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchamianie procedury oceniania i nagradzania

 

 • Estetycznie urządzone pomieszczenia, wyposażone w środki dydaktyczne i nowoczesne pomoce edukacyjne pozwalające na realizację przyjętych programów.

 

 • Nowoczesne place zabaw sprzyjające wszechstronnym zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych i sala zabaw

 

 

KIERUNKI I PŁASZCZYZNY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 

 • Stworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb
 • Prowadzenie w placówce systematycznych działań adaptacyjnych
 • Systematyczne diagnozowanie potrzeb i umiejętności dzieci
 • Zapewnienie dzieciom szeroko pojętych warunków higieniczno – zdrowotnych oraz potęgowanie zdrowia we wszystkich jego sferach
 • Dostosowanie organizacji pracy Przedszkola do potrzeb dzieci i rodziców

 

PROGRAM REALIZOWANY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 

 Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI – KRYTERIA SUKCESU

 

 • Organizacja i przebieg procesu edukacyjnego w przedszkolu zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom
 • W przedszkolu działa system diagnozowania efektów kształcenia umożliwiający poprawę jakości pracy placówki
 • Życzliwa i przyjazna atmosfera
 • Przyjazny dziecku rozkład dnia w przedszkolu
 • Posiłki dostosowane do potrzeb dietetycznych wychowanków
 • Rozwój działań na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych- integracja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Życzliwy i kompetentny personel obsługowy
 • Placówka dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 • Duży ogród przedszkolny z placem zabaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI:

 

Stosowane nagrody:

 

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

 

 

Stosowane kary:

 

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE:

 

 Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

 

Kalendarz imprez i wydarzeń:

- Pasowanie na przedszkolaka

- Akcja „Sprzątanie świata”

- Dzień pluszowego Misia

- Andrzejki

- Mikołajki

- Bal karnawałowy

- Dzień Babci i Dziadka

- Przywitanie Wiosny

- Dzień Ziemi

- Festyn rodzinny

- Dzień Dziecka

- Pożegnanie starszaków

 

 

UWAGI O RAELIZACJI I ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI

 

 • Koncepcja realizowana będzie w Publicznym Przedszkolu w Gościkowie okresie

 od o1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

 • Koncepcja jest dokumentem otwartym i może być modyfikowana.
 • Cele i założenia Koncepcji są spójne ze Statutem Przedszkola, zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego, Programem wychowawczym przedszkola.
 • Koncepcje zatwierdza do realizacji rada pedagogiczna.
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i rady rodziców.

 

 • Elementy składowe Koncepcji:
 • Roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2013/2014
 • Roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015
 • Roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016
 • Roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017
 • Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.