Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

Oddział Przedszkolny 3,4,5 latki

Zadania

Sposób realizacji zadań

Termin realizacji

Wspomaganie
rozwoju
dzieci

Zapoznanie rodziców z podstawowymi zadaniami programu rozwoju i funkcjonowania placówki przyjętymi do realizacji na lata 2014/2015

zebranie ogólne

dla rodziców

(IX 2014)

Zapoznanie rodziców z zasadami dotyczącymi zdrowia

 i bezpieczeństwa dzieci obowiązującymi w placówce oraz wszelkimi procedurami opracowanymi dla potrzeb naszego przedszkola.

zebranie ogólne

dla rodziców

(IX 2014)

Organizowanie spotkań adaptacyjnych z nowymi rodzicami

i dziećmi w ramach realizacji programu adaptacyjnego dzieci do warunków przedszkolnych (udział rodziców we wspólnych zabawach w sali i ogrodzie przedszkolnym).

sierpień – ostatni tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego

Rozwijanie kontaktów indywidualnych z rodzicami dzieci 5 letnich w związku z prowadzoną diagnozą i wczesnym podjęciem nauki szkolnej. Zebrania grupowe poruszające specyficzne problemy dzieci w wieku przedszkolnym.

I i II półrocze 2014/2015

Ukierunkowanie rodziców na pracę z dzieckiem, aby jak najlepiej przygotować dziecko do przedszkola - samoobsługa dziecka (samodzielność w jedzeniu, myciu rąk, korzystaniu z toalety, ubieraniu i rozbieraniu). Przekazywanie przez rodziców informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, ujednoliconych celów edukacyjnych.

na bieżąco

Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy dziecka w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, pedagoga, logopedy.

na bieżąco

Wzbogacanie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w wybranych aspektach wychowania i kształcenia (pogadanki,

prelekcje dla rodziców, umieszczanie na tablicy informacyjnej ciekawej literatury pedagogicznej).

wg potrzeb

Przekazywanie informacji na temat aktywności własnej dziecka

w formie "kącika dla rodziców", na stronie internetowej.

na bieżąco

Systematyczne prowadzenie dla rodziców kącika grupy, zamieszczanie w nim tekstów piosenek, wierszy, których aktualnie uczą się dzieci

na bieżąco

  Udział rodziców
w organizacji
pracy placówki

 

 

Organizacja i uczestniczenie rodziców w wycieczkach dydaktycznych i rekreacyjnych i imprezach okolicznościowych propagujących aktywność ruchową dziecka.

okazjonalnie

Zaangażowanie rodziców w organizację imprez, festynów

 i uroczystości przedszkolnych (dekoracje, stroje, poczęstunek dla gości), kiermaszów świątecznych.

wg kalendarza imprez

Organizowanie warsztatów, zajęć otwartych dla rodziców

 o tematyce zawartej w rocznym planie pracy.

II półrocze

Zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci

i ich rodziców

wg kalendarza imprez

Angażowanie do współdziałania i aktywności nowych rodziców w związku z naborem nowej grupy dzieci 3-letnich (wybory nowych członków Rady Rodziców).

wrzesień 2014

Angażowanie się rodziców na zasadzie partnerstwa w działania podejmowane przez przedszkole.

na bieżąco

Poświęcanie czasu i uwagi swoim dzieciom poprzez osobiste włączanie się w życie przedszkola i integrowanie się ze społecznością lokalną.

na bieżąco

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola - pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego.

wg potrzeb