Kompetencje dziecka 6-letniego

(na podstawie programu „Nasze przedszkole” MAC Edukacja)

 

Obszar edukacji społecznej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

- podaje swoje dane osobowe,

- swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny,

- zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym,

- jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych,

- wykazuje inicjatywę w działaniu,

- uzasadnia swoje postępowanie,

- nazywa swoje emocje,

- umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem,

- określa wartości na zasadzie przeciwieństw: dobro- zło, piękno- brzydota, próbuje uzasadnić swoje odczucia,

- zna i przestrzega ustalone w przedszkolu zasady,

- swobodnie porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,

- określa odrębność ich względem siebie,

- jest zdolne do kompromisów,

- akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych,

- chętnie podejmuje działania zbiorowe i czuje się współodpowiedzialne za ich wynik,

- wykazuje zainteresowanie wiedzą o swoim mieście, kraju, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie,

- pełni swoja rolę, jako dziecko, w życiu społecznym,

- dąży do organizowania i przekształcania rzeczywistości społeczno – kulturowej wg własnych pomysłów.

 

Obszar aktywności językowej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

- przejawia wrażliwość słuchową,

- uważnie słucha rozmówcy,

- prawidłowo artykułuje głoski,

- swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach,

- formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym,

- stosuje pozawerbalne środki wyrazu,

- jest twórcze( swoista intonacja, wykonanie, interpretacja),

- chętnie korzysta z książek dla dzieci, zna niektóre tytuły i autorów,

- recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty,

- ma rozwinięty słuch fonematyczny,

- rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych,

- jest zainteresowane pisaniem,

- dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania,

- rozumie istotę czytania i pisania, jako nośnika informacji.

Obszar aktywności poznawczej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

- samodzielnie inicjuje zabawy,

- twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach,

- chętnie mówi o swoich zainteresowaniach,

- poznaje upodobania innych osób,

- korzysta w zabawach z pomysłów osób uzdolnionych,

- rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości,

- zna proste rymowanki, wiersze i piosenki dla dzieci, potrafi odtworzyć je z pamięci,

- jest skoncentrowane podczas działań edukacyjnych,

- dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów,

- poszukuje odpowiedzi na pytania, problemy,

- z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne,

- zna części ciała, nazywa je,

- dostrzega zależność między skutkiem, a przyczyną,

- posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,

- rozumie podstawowe określenia czasu,

- prawidłowo posługuje się liczebnikami,

- wykorzystuje w zabawach figury geometryczne,

- dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy,

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, słownie je określa,

- rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta(również te niedostępne bezpośredniej obserwacji) i rośliny,

- nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej,

- zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.

 

 

Obszar aktywności artystycznej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

- chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki,

- z radością uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych,

- wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach,

- jest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości,

- chętnie podejmuje działalność plastyczno- konstrukcyjną,

- podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów w działalności plastyczno – konstrukcyjnej,

- rozumie znaczenie literatury w życiu człowieka,

- wyraża swoje refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych i filmów,

- chętnie bierze udział w przedstawieniach, podczas których wyraża siebie w roli aktora,

- przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej,

- chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno- technicznych,

- zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych,

- rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka,

- posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki,

- wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych,

- dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.

 

 

 

 

Obszar aktywności ruchowej i zdrowotnej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

- chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,

- zna nazwy części ciała (także niektórych organów wewnętrznych), stosuje je,

- wymienia różnice w wyglądzie człowieka, zmieniającym się pod wpływem wieku,

- rozumie potrzebę ruchu dla właściwego funkcjonowania organizmu,

- przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych,

- jest sprawne ruchowo,

- przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych,

- rozumie zasady sportowej rywalizacji,

- sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone,

- zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich,

- rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie,

- zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich,

- wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka,

- określa swoje samopoczucie,

- jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje dziecka 5-letniego

(na podstawie programu „Nasze przedszkole” MAC Edukacja)

 

 

Obszar edukacji społeczno- moralnej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-zna swój adres zamieszkania

-podaje kilka informacji o sobie i swojej rodzinie,

-zna zakres obowiązków w swojej rodzinie,

- jest samodzielne w zakresie: ubierania, spożywania posiłków, korzystania z toalety,

- wyraża i nazywa emocje, określa sytuacje je wywołujące: radość, smutek, złość,

- wykazuje się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych,

-rozumie i przeżywa wartości moralne( dobro, szacunek, odwaga, piękno itp.) i potrafi wskazać ich przeciwieństwo (zło, kłamstwo, nieuczciwość itp.)

-zna i przestrzega zasad regulujących współżycie w grupie,

-dostrzega swoją niepowtarzalność,

-dostrzega potrzeby innych, szanuje kolegów i wytwory pracy swoje i innych,

-chętnie uczestniczy w zabawach, uroczystościach, wycieczkach

-wie jak wygląda flaga polska, godło, rozpoznaje hymn Polski.

- poznaje swoje miasto.

 

Obszar edukacji językowej.

 

W zakresie mowy i myślenia.

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-swobodnie wyraża swoje myśli potrzeby i przeżycia w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

-mówi poprawnie pod względem gramatycznym,

-używa poprawnych form składniowych,

-poprawnie artykułuje głoski,

-zna nazwiska autorów i tytuły wybranych pozycji literatury dziecięcej,

-rozwiązuje zagadki,

-potrafi zapamiętać wiersz, piosenkę,

-porządkuje wydarzenia chronologicznie

-odróżnia fantazję od rzeczywistości.

 

W zakresie przygotowania do czytania i pisania.

-wskazuje różnice pomiędzy obrazkami, przedmiotami,

-składa obrazek z części,

-rozpoznaj zapis swojego imienia

-kreśli znaki literopodobne,

-dzieli wyrazy na sylaby i głoski,

-wyróżnia wyrazy w zdaniach,

-wyróżnia sylaby w wyrazach i łączy je w całość,

-wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazach,

-rozróżnia głoski opozycyjne,

-czyta globalnie wyrazy,

- dopasowuje podpisy do obrazków.

-rozróżnia prawą i lewą stronę,

-poprawnie posługuje się narzędziem pisarskim.

 

 

 

 

Obszar aktywności poznawczej.

 

Obszar edukacji matematycznej.

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni, kierunki ruchów,

- orientuje się na kartce papieru,

- klasyfikuje przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych,

-klasyfikuje zbiory według ich liczebności,

-porównuje liczebność zbiorów,

-liczy w zakresie 10,

-dodaje i odejmuje w zakresie 10 na palcach lub innych liczmanach,

- posługuje się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

-rozumie stałość miary (wysokość, długość, szerokość).

- rozumie następstwa czasu,

-nazywa dni tygodnia, pory roku, nazwy miesięcy

-waży za pomocą wagi szalkowej.

 

Obszar edukacji przyrodniczej:

- nazywa środowiska naturalne: las, łąka, staw.

-zna zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

-zna warzywa i owoce(krajowe i egzotyczne)

-zna części roślin,

-zna zmiany zachodzące w świecie roślin związane z porami roku,

-przestrzega zasad ochrony przyrody,

-wie o czym mówi prognoza pogody,

-zna zwierzęta domowe i hodowlane,

-dba o rośliny i zwierzęta,

-zna zwyczaje niektórych zwierząt,

 

 

Obszar aktywności artystycznej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

Obszar edukacji muzycznej

-słucha i śpiewa piosenki solo i w grupie

-wykonuje prosty akompaniament do piosenek na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach,

-uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

-wyraża muzykę ruchem,

-reaguje na zmiany tempa, dynamiki, natężenia dźwięków,

 

Obszar edukacji plastycznej

-prawidłowo trzyma narzędzie malarskie,

- nazywa barwy podstawowe i pochodne,

-samodzielnie wykonuje prace plastyczne,

-umiejętnie posługuje się nożyczkami, klejem, farbami,

-odczuwa radość z tworzenia, działania plastycznego,

 

Obszar edukacji z zakresu sztuki.

-chętnie bierze udział w przedstawieniach,

-ogląda filmy dla dzieci,

-dostrzega różnice pomiędzy kinem teatrem.

 

 

Obszar w zakresie edukacji technicznej i komunikacyjnej.

-tworzy rozbudowane budowle z klocków,

-zna środki lokomocji

-Zna zasady ruchu drogowego,

-wyjaśnia działanie prostych urządzeń technicznych i wie jak bezpieczne z nich korzystać.

 

 

 

Obszar aktywności ruchowej i zdrowotnej.

 

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych

-Zna nazwy części ciała,

-dostrzega różnice  między chłopcami i dziewczynkami,

-utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby,

-uczestniczy w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych,

-wspina się na drabinkę,

- pokonuje przeszkody,

- podrzuca i chwyta piłkę,

- swobodnie porusza się biegiem, ma orientację podczas biegu.

 

-wie co oznacza termin zdrowa żywność i stosuje się do zaleceń,

-ubiera się adekwatnie do pogody,

-wie co może zagrażać życiu i zdrowiu człowieka,

-dba o higienę osobistą,

-wie jak zapobiegać chorobom,

-dba o zdrowe i bezpieczne  otoczenie,

-zna zasady bezpieczeństwa i przestrzega ich,

-ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów