RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa "Żabek"

 

Naczelną zasadą organizacji dnia w przedszkolu jest płynność i elastyczność uwzględniająca oczekiwania dzieci i rodziców. 

 

7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci - zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, inne.

8:00 - 8:35 Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci - praca indywidualna (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

8:35 - 8:45 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00 Przygotowanie do śniadania - zabiegi higieniczne w łazience.

9:00 - 9:30 Śniadanie.

9:30 - 10:20 Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10:20 - 1135 Zabawy i gry ruchowe na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe lub zabawy w sali wg zainteresowań lub w sali zabaw.

11:35 - 11:45 Zabawa ruchowa.

11:45 - 12:00 Czynności higieniczno - samoobsługowe do posiłku.

12:00 - 12:30 Obiad.

12:30 - 12:45 Poobiednia relaksacja - ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, muzyki realaksacyjnej, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

12:45 - 13:30 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju - praca indywidualna (pozostałe dzieci zabawy dowolne w sali).

13:30 - 14:00 Czynności higieniczno- samoobsługowe w łazience. Podwieczorek.

14:00 - 16:00 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomośći i umiejętności. Zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali. Praca indywidualna z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa "0" - "Misie"

 

8:30 - 9:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów własnych dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.

9:00 - 9:15 Ćwiczenia poranne.

9:15 - 9:30 Przygotowanie do śniadania.

9:30 - 9:45 Śniadanie.

9:45 - 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych.

10:45 - 11:30 Spacer, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.

11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu.

11:45 - 12:15 Obiad.

12:15 - 12:30 Ćwiczenia relaksacyjne (słuchanie muzyki, bajki czytanej przez nauczyciela).

12:30 - 13:15 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

13:15 - 13:30 Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

* Zabawy i zajęcia w grupach prowadzone są zgodnie z postawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz.U.Nr 4 poz.17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009r.).

* Organizacja dnia w przedszkolu uwzględnia zalecane proporcje dziecięcej aktywności: 1/5 czasu przeznacza się na zabawę dowolną, co najmniej 1/5 czasu na zabawy w ogrodzie, na boisku w parku, 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu, 2/5 czasu zagospodarowuje nauczyciel - w tym mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.